Lufthansa New Plane_tail

8 Feb 2018

The new Lufthansa Crane in place on the tail.

The new Lufthansa Crane in place on the tail.